Trang Bị Thiên Mạch 3/19/2017

Trang Bị Thiên Mạch

*****

 

1.   Khiên Cơ

-          Trang Bị : Khảm

-          Sử dụng : Pháp Thân

-          Nguyên Anh :

o   Kháng Mê Hoặc

o   HP

-          Nhẫn : Thiên Đạo

-          Cẩm Nang : Thần Hành

2.   Anh Chiêu

-          Trang Bị : Khảm

-          Sử Dụng : Pháp Thân

-          Nguyên Anh :

o   HP

o   Kháng Mê Hoặc

o   Giảm Sát Thương

-          Nhẫn : Thiên Đạo

-          Dây Chuyền : Thái Ất

-          Hộ Phù : Thần Hành

3.   Phá Quân

-          Phá Quân Ma

o   Trang Bị : Khảm, Càn

o   Nguyên Anh

§  HP

§  Sát Thương Chuẩn

§  Bạo Kích

§  Kháng Choáng

o   Nhẫn : Thiên Dịch, Thiên Đạo

o   Dây Chuyền : Bạo Kích

-          Phá Quân Tiên

o   Trang Bị : Ly

o   Nguyên Anh

§  MP

§  Kỹ Năng Chính Xác

o   Nhẫn : Thiên Dịch

o   Dây Chuyền :

-          Sử dụng : Pháp Thân

 

 

Top