Trang Bị Nhân Tộc 3/19/2017

Trang Bị Nhân Tộc

*****

 

1.   Thanh Vân Môn

-          Bộ trang bị: Khảm hoặc Càn

-          Sử dụng : Pháp Thân

-          Nguyên Anh + Bộ trang sức :

o   TVM ma + phật :  (ưu tiên xài trang bị khảm)

§   Nguyên Anh

·       Công Kích (ưu tiên)

·       Kĩ năng chính xác

·       Hp

§   Trang sức :

·       nhẫn Thiên Đạo hoặc Thiên Dịch

·       dây chuyền Thái Hạo

o   TVM tiên :

§  Nguyên Anh

·       Công Kích ( ưu tiên)

·       Kĩ năng né tránh

·       HP

§  Trang sức :

·       nhẫn Thiên Quyển

·       dây chuyền Thái Hạo

-          Hộ Phù Môn Phái :

o   Khi PVP:  hộ phù kép Hữu Đạo Tinh Mang

o   Khi train : Kiếm Ma Túc Mệnh ( bổ trợ đơn kiếm)

-          Cẩm nang :  Cẩm nang tiêu dao

 

2.   Qủy Đạo

-          Bộ trang bị : Khảm hoặc Càn

-          Sử dụng : Pháp Thân

-          Nguyên Anh + Bộ trang sức :

o   Qủy Đạo Ma (Ưu tiên sét khảm )

§   Nguyên Anh

·       công Kích

·       HP

·       Nguyên Thần Uy Năng

·       Kỹ năng chính xác

 

§  Nhẫn : Thiên Đạo hoặc Thiên Dịch

§  Dây Chuyền : Thái Ất

o   Qủy Đạo Tiên (ưu tiên set càn )

§  Nguyên Anh :

·       Công Kích

·       Bạo Kích

·       Bạo Thương

·       Kỹ năng chính xác

§  Nhẫn : Thiên Đạo hoặc ngân giáp giới hoặc kim giáp giới (nhẫn bk bạo thương)

§  Dây chuyên: Thái Hạo hoặc Thần Tàng

o   Quỷ Đạo Phật

§  Nguyên Anh :

·       Hp

·       Kháng (ưu tiên kháng choáng )

§  Nhẫn : Thiên Đạo

3.   Phần Hương Cốc

-          Bộ Trang Bị : Khảm hoặc Càn

-          Sử dụng : Pháp Thân

-          Trang bị  khác:

o   Phần Hương Cốc Phật (ưu tiên set khảm)

§  Nguyên Anh :

·       HP

·       Kỹ Năng Né tránh

·       Giam sát thương %

·       Kháng Choáng

§  Nhẫn : Thiên Quyển

§  Dây Chuyền: Thái Ất

o   Phần Hương Cốc Tiên

§  Nguyên Anh :

·       HP

·       Sát Thương Bạo Kích

·       Kĩ năng chính xác

·       Khắc phật ma

§  Nhẫn : Thiên Dịch

§  Dây chuyền Thái Ất

o   Phần Hương Cốc Ma: ( ưu tiên sét khảm)

§   Nguyên Anh

·       Hp

·       Công Kích

·       Kỹ năng chính xác

·       Kháng Choáng

§  Nhẫn : Thiên Dịch hoặc Thiên Đạo

§  Dây Chuyền: Thái Hạo

§  Hộ Phù : Vô Đạo , hộ phù kép đấu phá +minh đích

4.    Qủy Vương Tông

-          Bộ Trang Bị : Ly

-          Sử dụng : Pháp Thân

-          Tạo Hóa : Ma hoặc Phật

-          Nguyên Anh:

o   MP

o   Sát Thương Chuẩn

o   Kĩ năng chính xác

-          Nhẫn : Thiên Dịch

-          Dây chuyền: Thái Hạo

-          Hộ phù :

o   Diệt Thần: thiên thư Diệt thần +1 (Diệt thần 3/2 - giảm thời gian hồi tụ linh chú 30s - chỉ nhắc đến tác dụng chính)

o   Hư Vô: thiên thư Hư Vô +1 (Hư vô 4/3 - giảm thời gian hồi 100% - sử dụng hư không trảm hồi tức thì)

o   Vong niệm: thiên thư Vong Niệm +1 (Vong niệm 5/4 - Cuồng tính trong 5 phút tăng 50% giảm stbk cùng lượng HP = 30% MP bản thể khi sử dụng các kĩ năng Ma tính đạt phát, khô mộc chú, cuồng linh phản phệ, mãnh hỏa chú, hóa huyết ma tâm, si tình chú và Hóa huyết ma tâm II tạo hóa QVT Phật)

o   Niềm Tin - Thiên hộ hoặc nếu không có điều kiện thì dùng Thiên Hựu cũng đc ảnh hưởng không quan trọng lắm: thiên thư Thiên Hựu +1 (Thiên hựu 3/2 - duy trì trạng thái thần hộ tăng 6s, giảm thời gian hồi của minh vương 45s và giảm thời gian hồi của minh vương II 30 %)

5.   Hợp Hoan Phái

-          Trang Bị : Sét Càn hoặc Khảm

-          Sử dụng : Pháp Thân

-          Nguyên Anh và trang sức :

o   Nguyên Anh

§  Bạo kích

§  Hp

§  Sát thương bạo

§  Kĩ năng trúng

o   Nhẫn : Thiên đạo hoặc thiên dịch

o   Dây chuyền thái hạo

-          Hộ Phù : Hộ Phù kép : Thiên Vận Hộ phù : Tâm Nguyệt – Thả

6.    Thiên Âm Tự

-          Trang Bị : Khảm hoặc Càn

-          Sử dụng :Pháp Thân

-          Nguyên Anh

o   Nguyên Anh TAT tiên :

§  Bạo Kích

§  Sát Thương Bạo Kích

§  Kỹ Năng Chính Xác

§  HP

o   Nguyên Anh TAT Phật:

§  Kháng hôn mê

§  Kỹ Năng Chính Xác

§  Giảm sát thương %

-          Nhẫn : Thiên Đạo

-          Dây Chuyền: Thái ẤT

-          Hộ Phù : Thiên Cổ Lôi Âm

 

 

Top