Tính Năng VIP 3/19/2017

Quà Tặng VIP

Bên cạnh hệ thống quà tặng Hàng Ngày theo cấp độ, người chơi VIP trong Tru Tiên còn nhận được hệ thống quà tặng vô cùng hấp dẫn theo từng cấp VIP của mình

Để vào nhận phần thưởng VIP, bạn chọn Đề Cử => Thưởng VIP

-        Nhận phần thưởng VIP

-        Tính điểm VIP của bạn: Điểm VIP = Số Xu đã nạp trong tháng / 2

 

-        Các mốc VIP cao hơn sẽ được kế thừa điểm VIP từ cấp độ dưới để hình thành, nên chúng ta sẽ cần có điểm VIP tương ứng như sau:

ü  VIP 1: 100 Điểm VIP

ü  VIP 2: 100 + 400 = 500 Điểm VIP

ü  VIP 3: 100 + 400 +800  = 1300 Điểm VIP

ü  VIP 4: 100 + 400 +800  + 1500 = 2800 Điểm VIP

ü  VIP 5: 100 + 400 +800  + 1500 + 2500 = 5300 Điểm VIP

ü  VIP Toàn Thạch: 100 + 400 +800  + 1500 + 2500 + 5000 = 10300 Điểm VIP

-        Kết thúc mỗi tháng, hệ thống VIP sẽ khởi động lại từ đầu. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được 1 số điểm xuống hạng như phía dưới. Sang tháng bạn sẽ được cộng số điểm VIP này với số điểm VIP khi nạo thẻ để hình thành điểm VIP mới.

ü  VIP 1: 50 Điểm VIP

ü  VIP 2: 50 + 200 = 250 Điểm VIP

ü  VIP 3: 50 + 200 +400  = 650 Điểm VIP

ü  VIP 4: 50 + 200 +400 + 600 = 1250 Điểm VIP

ü  VIP 5: 50 + 200 +400 + 600 + 1000 = 2250 Điểm VIP

ü  VIP Toàn Thạch: 50 + 200 +400 + 600 + 1000 + 2000 = 4250 Điểm VIP

Ví dụ: Tháng 1 mình đạt VIP 4, sang tháng 2 mình nạp 2200 Xu thì số điểm VIP của mình ở tháng 2 là 1250 + 1200 = 3250 Điểm, tiếp tục  đạt VIP 4

Top