Phím Tắt Cơ Bản 3/17/2017

Hướng Dẫn Các Phím Tắt Cơ Bản

*****

 

1 : Phím E – Các hành động, biểu cảm của nhân vật

2 : Phím Q – Giao diện nhiệm vụ của nhân vật

3 : Phím B – Giao diện hành trang

Top