Trang Bị Chính Tru Tiên 3/21/2017

Trang Bị Chính Tru Tiên

******

 

1.   Trước Chuyển Sinh

a.    Trang Bị Thường

                                      i.     Nguồn :

Trang bị thường các bạn có thể mua tại NPC Môn Phái tại Hà Dương(353,398)

                                     ii.     Nguyên Liệu Cường Hóa : Luyện Khí Phù

                                   iii.     Đặc Điểm :

Là trang bị sơ khai và không có thuộc tính đặc biệt

b.    Tán Tiên

                                      i.     Nguồn :

Trang bị có thể đổi tại NPC chiến trường tại Hà Dương(572,509)

                                     ii.     Nguyên Liệu Cường Hóa : Bổ Thiên Phù

                                   iii.     Đặc Điểm :

1.     Kích hoạt thuộc tính luyện khí

c.    Chân Tiên

                                      i.     Nguồn :

1.     Có thể đánh quái tại Côn Luân Tiên Cảnh rơi ra

2.     Phụ bản Thảo Miếu Thôn tại Hà Dương(493,327)

3.     Phụ bản Chân Võ Kiếm Các tại Hà Dương(493,327)

4.     Có thể đổi tại NPC môn phái tại Hà Dương(353,398)

5.     NPC Đế Quân tại Hà Dương(565,518)

                                     ii.     Nguyên Liệu Cường Hóa : Bổ Thiên Phù

                                   iii.     Đặc Điểm :

1.     Kích hoạt thuộc tính luyện khí mức khá

2.     Kích hoạt thuộc tính bộ

2.   Sau Chuyển Sinh – Trang Bị Thần Ma

a.    Trang Bị Khôn

                                      i.     Nguồn :

1.     Nhân Tộc có thể đổi tại NPC môn phái tại Hà Dương(353,398)

2.     Thần Tộc có thể đổi tại NPC môn phái tại Thần Vực(429,-302)

3.     Thiên Mạch có thể đổi tại NPC môn phái tại Hà Dương (429,-302)

4.     Hoạt động đánh Boss Phím “K”

                                     ii.     Nguyên Liệu Cường Hóa : Long Hồn Phù

                                   iii.     Đặc Điểm :

1.     Kích hoạt thuộc tính luyện khí Khá Mạnh

2.     Kích hoạt thuộc tính bộ Mạnh

3.     Hướng mạnh mẽ về Công Kích

b.    Trang Bị Càn

                                      i.     Nguồn :

1.     Vũ Khí Càn : Đổi tại NPC tại Thanh Vân(140,112)

2.     Áo Mũ Chân Càn

a.     Trang bị cho Nhân Tộc : Hỗn Độn(-304,-289)

b.     Trang bị cho Thần Tộc : Hỗn Độn(-289,-317)

c.     Trang bị cho Thiên Mạch : Hỗn Độn(-320,-317)

                                     ii.     Nguyên Liệu Cường Hóa : Long Hồn Phù

                                   iii.     Đặc Điểm :

1.     Có kích hoạt thuộc tính luyện khí Mạnh

2.     Có kích hoạt thuộc tính bộ Mạnh

3.     Hướng mạnh mẽ về Sát Thương Bạo Kích

c.    Trang Bị Ly

                                      i.     Nguồn : tại NPC Thái Thư Hoan Cảnh ở Hà Dương(487,325)

                                     ii.     Nguyên Liệu Cường Hóa : Long Hồn Phù

                                   iii.     Đặc Điểm :

1.     Có kích hoạt thuộc tính luyện khí Mạnh

2.     Có kích hoạt thuộc tính bộ Mạnh

3.     Hướng mạnh mẽ về tăng Chân Khí (MP)

d.    Trang Bị Khảm

                                      i.     Nguồn : Tại NPC trao đổi Hà Dương ở Hà Dương(520,341)

                                     ii.     Nguyên Liệu Cường Hóa : Long Hồn Phù

                                   iii.     Đặc Điểm :

1.     Có kích hoạt thuộc tính luyện khí Mạnh

2.     Có kích hoạt thuộc tính bộ Mạnh

3.     Hướng mạnh mẽ về tăng Khí Huyết (HP)

e.    Trang Bị Chấn

                                      i.     Nguồn : Boss Hoạt Động Phím “K”

                                     ii.     Nguyên Liệu Cường Hóa : Long Hồn Phù

                                   iii.     Đặc Điểm :

1.     Có kích hoạt thuộc tính luyện khí Mạnh

2.     Có kích hoạt thuộc tính bộ Mạnh

3.     Hướng mạnh mẽ về tăng Kháng Tính

Top